Aktuální projekty
Aktuální projekty2023-08-17T11:12:20+02:00

Aktuální Projekty

Centra kompetencí

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem. Jeho značným přínosem je podpora růstu konkurenceschopnosti ČR.

 • Projekt ev. č. TE02000232 s názvem „Special rotary machine engineering centre“ je řešen s finanční podporou TA ČR. (doba řešení: 2014-2020)

Program EPSILON

 • Projekt ev. č. TH03010257 s názvem „Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem“ je řešen s finanční podporou TA ČR (doba řešení: 01/2018 – 06/2020).

Program INOVACE

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know – how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000894 s názvem „Nová generace průmyslových ložisek“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INOVACE – Výzva I (inovační projekt), v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je zavedení nových typů (druhů) stavebnicových ložiskových systémů pro horizontální uložení hřídelů točivých strojů, axiálních samovyvažovacích ložisek a ložisek s radiálně naklápěcími segmenty pro použití zejména v turbokompresorech. A zavedení nové technologie výroby radiálních segmentů a domečků ložisek pro turbokompresory a nového postupu výroby axiálních segmentů (balických ploch) a vyrovnávacích elementů pro axiální segmentová ložiska zejména velkých průměrů.
 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009233 s názvem „Zavedení efektivní sériové výroby přírubových ložiskových systémů“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INOVACE – Výzva III (inovační projekt), v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je zavedení nových typů (druhů) ložiskových systémů pro uložení hřídelů rychloběžných strojů a zavedení technologie obrábění vrstev tvořených materiály HALLAR a Epoxysklo pro elektrickou izolaci ložisek.

Program POTENCIAL

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009999 s názvem „Rozšíření vývojového centra – materiálová a rozměrová laboratoř“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu POTENCIAL – Výzva III, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je rozšíření výzkumných prací, vč. inovačních aktivit ve vývojovém oddělení příjemce a posílení vzájemné účinné spolupráce s výzkumnou organizací.
 • Účelem projektu je rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

 • testování tepelného zpracování materiálů, např. žíhání
 • testování povrchových vad
 • rozměrová přesnost vzorků (3D souřadnicový měřící stroj)

Program POTENCIAL

Hlavním cílem projektu je pořídit jednotlivá zařízení (motor, frekvenční měnič, převodovka a hřídelové spojky, systém mazání a chlazení oleje, systém měření a regulace), integrovat je do jediného celku tvořící zkušební stand (zkušebnu) pro vyvíjená ložiska a ve zkušebním provozu ověřit správnou funkci standu.

Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027059 s názvem Rozšíření vývojového centra – vybudování nové zkušebny ložisek je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu POTENCIAL – Výzva VIII., v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Hlavní náplní projektu je pořízení speciálních strojů, zařízení a řídícího systému, které budou dohromady tvořit zkušebnu pro testování průmyslových ložisek. Z pohledu řešitele, společnosti GTW BEARINGS, půjde o rozšíření a další rozvoj již existujícího podnikového centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Též z pohledu výzvy programu Potenciál se bude jednat o projekt rozšíření podnikové výzkumně inovační kapacity (VIK).

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

 • zátěžové zkoušky a ověřování výkonových parametrů hydrodynamických ložisek

Program APLIKACE

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012312 s názvem „Vývoj nových průmyslových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu – kompozicová ložiska s hydrodynamickou hrází“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu APLIKACE – Výzva IV, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je vypracovat konstrukční dokumentaci pro následnou sériovou výrobu nových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu.

Program INOVAČNÍ VOUCHERY

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012312 s názvem „Optimalizace hydrodynamických výpočtů kluzných ložisek pomocí pokročilých metod programování“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Inovační vouchery – Výzva IV, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je analýza a zpřesnění výpočtů vlastností axiálních kluzných ložisek.

Program TRIO

Posláním programu je podpořit aktivity v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, dále jen „KETs“). Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. KETs jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie.

 • Projekt FV 30333 „Nová generace hydrodynamických průmyslových ložisek s aplikací výstelky technologiemi žárového nástřiku a laserového navařování“
 • Předmětem popisovaného projektu tedy je výzkum vlastností žárově a laserově nanášených výstelek kluzných ploch ložisek, vypracování přesných metodik jejich aplikace v případě komerčního využití u společnosti GTW včetně vypracování metodiky pro konstrukční návrhy ložisek s žárovými nástřiky.

Na realizaci projektu „Konstrukce a návrh technologie výroby přípravku na měření balických radiálních segmentů“ jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzeň, a to v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery, výzvy č. 2019“.