Aktuální projekty
Aktuální projekty2024-06-14T09:27:24+02:00

Aktuální Projekty

Horizon Europe

PROSPECTS 5.0

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01

Projekt je zaměřen na podporou přechodu k Průmyslu 5.0 v Evropě. Průmysl 5.0 (Industry 5.0) je vize průmyslu, která klade důraz na využití robotiky zaměřené na podporu – ne na kompletním nahrazení – člověka, nalezení optimální rovnováhy mezi efektivitou a produktivitou založené na principu udržitelnosti a zvýšení odolnosti vůči problémům v různých odvětvích.

Fotovoltaické systémy s/bez/ akumulace

FVE GTW BEARINGS s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003681

Cílem projektu je stabilizace nákladů na energie, čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Předmětem předkládaného projektu je instalace FVE o celkovém instalovaném výkonu 196,14 kWp bez systému akumulace na střechách vlastních i pronajatých objektů

Centra kompetencí

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem. Jeho značným přínosem je podpora růstu konkurenceschopnosti ČR.

 • Projekt ev. č. TE02000232 s názvem „Special rotary machine engineering centre“ je řešen s finanční podporou TA ČR. (doba řešení: 2014-2020)

Program EPSILON

 • Projekt ev. č. TH03010257 s názvem „Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem“ je řešen s finanční podporou TA ČR (doba řešení: 01/2018 – 06/2020).

INOVACE

Zavedení výroby nových hydrodynamických ložisek s kluznou vrstvou aplikovanou pomocí technologie robotického laserového navařování

CZ.01.01.01/02/22_003/0000098

Projekt je zaměřen na zavedení sériové výroby nového produktu – děleného ložiska s laserově nanesenou vrstvou cínové kompozice SnSbCu na vnitřním průměru. Ložisko bude sloužit zejm. v energetických strojích a zařízeních pro výrobu el. energie. Vedle výše uvedeného výstupu bude dalším výstupem projektu zavedení do oblasti průmyslového využití nového procesu (technologie) laserového navařování kluzné kompozicové vrstvy.

Partnerství znalostního transferu

Zavedení moderního parametrického víceosého obrábění za pomocí specializovaného softwaru CAD/CAM

CZ.01.01.01/06/23_014/0001351

Projekt je zaměřen na zavedení moderního parametrického víceosého obrábění za pomoci speciálního typu softwaru CAD/CAM.  Tento druh obrábění bude využit zejména při výrobě složitých a specializovaných produktů, jejichž vývoji se žadatel věnuje, a které mají vysoký stupeň inovace, jsou moderní a mají zejména ekonomický a ekologický dopad pro koncové zákazníky.

Program INOVACE

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know – how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000894 s názvem „Nová generace průmyslových ložisek“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INOVACE – Výzva I (inovační projekt), v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je zavedení nových typů (druhů) stavebnicových ložiskových systémů pro horizontální uložení hřídelů točivých strojů, axiálních samovyvažovacích ložisek a ložisek s radiálně naklápěcími segmenty pro použití zejména v turbokompresorech. A zavedení nové technologie výroby radiálních segmentů a domečků ložisek pro turbokompresory a nového postupu výroby axiálních segmentů (balických ploch) a vyrovnávacích elementů pro axiální segmentová ložiska zejména velkých průměrů.
 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009233 s názvem „Zavedení efektivní sériové výroby přírubových ložiskových systémů“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INOVACE – Výzva III (inovační projekt), v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je zavedení nových typů (druhů) ložiskových systémů pro uložení hřídelů rychloběžných strojů a zavedení technologie obrábění vrstev tvořených materiály HALLAR a Epoxysklo pro elektrickou izolaci ložisek.

Program POTENCIAL

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009999 s názvem „Rozšíření vývojového centra – materiálová a rozměrová laboratoř“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu POTENCIAL – Výzva III, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je rozšíření výzkumných prací, vč. inovačních aktivit ve vývojovém oddělení příjemce a posílení vzájemné účinné spolupráce s výzkumnou organizací.
 • Účelem projektu je rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

 • testování tepelného zpracování materiálů, např. žíhání
 • testování povrchových vad
 • rozměrová přesnost vzorků (3D souřadnicový měřící stroj)

Program POTENCIAL

Hlavním cílem projektu je pořídit jednotlivá zařízení (motor, frekvenční měnič, převodovka a hřídelové spojky, systém mazání a chlazení oleje, systém měření a regulace), integrovat je do jediného celku tvořící zkušební stand (zkušebnu) pro vyvíjená ložiska a ve zkušebním provozu ověřit správnou funkci standu.

Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027059 s názvem Rozšíření vývojového centra – vybudování nové zkušebny ložisek je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu POTENCIAL – Výzva VIII., v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Hlavní náplní projektu je pořízení speciálních strojů, zařízení a řídícího systému, které budou dohromady tvořit zkušebnu pro testování průmyslových ložisek. Z pohledu řešitele, společnosti GTW BEARINGS, půjde o rozšíření a další rozvoj již existujícího podnikového centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Též z pohledu výzvy programu Potenciál se bude jednat o projekt rozšíření podnikové výzkumně inovační kapacity (VIK).

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

 • zátěžové zkoušky a ověřování výkonových parametrů hydrodynamických ložisek

Program APLIKACE

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012312 s názvem „Vývoj nových průmyslových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu – kompozicová ložiska s hydrodynamickou hrází“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu APLIKACE – Výzva IV, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je vypracovat konstrukční dokumentaci pro následnou sériovou výrobu nových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu.

Program INOVAČNÍ VOUCHERY

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022256 s názvem „Optimalizace hydrodynamických výpočtů kluzných ložisek pomocí pokročilých metod programování“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Inovační vouchery – Výzva IV, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 • Předmětem projektu je analýza a zpřesnění výpočtů vlastností axiálních kluzných ložisek.

Program TRIO

Posláním programu je podpořit aktivity v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, dále jen „KETs“). Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. KETs jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie.

 • Projekt FV 30333 „Nová generace hydrodynamických průmyslových ložisek s aplikací výstelky technologiemi žárového nástřiku a laserového navařování“
 • Předmětem popisovaného projektu tedy je výzkum vlastností žárově a laserově nanášených výstelek kluzných ploch ložisek, vypracování přesných metodik jejich aplikace v případě komerčního využití u společnosti GTW včetně vypracování metodiky pro konstrukční návrhy ložisek s žárovými nástřiky.

Na realizaci projektu „Konstrukce a návrh technologie výroby přípravku na měření balických radiálních segmentů“ jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzeň, a to v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery, výzvy č. 2019“.